ING
Home / Clubinfo / Van het bestuur / Nieuwjaars toespraak voorzitter vv G.O.E.S.

Nieuwjaars toespraak voorzitter vv G.O.E.S.

NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE BESTUURSVOORZITTER UITGESPROKEN TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE OP 8 JANUARI 2017. 

Dames en heren,

Allemaal van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van onze V.V. GOES. Nieuwjaarsrecepties van verenigingen zijn voor iedereen bij uitstek dé gelegenheid om zijn of haar medeleden te ontmoeten en in persoonlijke contacten de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. Daarbij mag, met het oog gericht op de toekomst, traditiegetrouw, een enkel stichtend woord, door het Bestuur vanzelfsprekend niet ontbreken.

Daarom wil ik graag even inbreken, om U allen, namens het Bestuur van de V.V. GOES alle goeds toe te wensen in het voor ons liggende Nieuwe Jaar 2017. 

In het bijzonder voor U allen , en voor allen die U dierbaar zijn, een goede gezondheid en veel geluk.

De  leden van de diverse Commissies van onze vereniging  wens ik veel wijsheid, inzet en daadkracht toe.

En al onze actieve leden binnen de lijnen, m.n. uiteraard de spelers van onze eerste selectie o.l.v. Hoofdtrainer John Karelse en zijn Staf, wens ik veel succes en veel spelplezier toe in de 2e helft van de huidige competitie 2016/2017. 

Dames en heren,

Voor wat betreft het voorbije jaar 2016 wil ik al onze vrijwilligers zonder uitzondering, die zich weer een jaar lang belangeloos hebben ingezet voor onze vereniging , afhankelijk van eenieders vaardigheden en interesses  ieder op zijn of haar eigen plaats, dank zeggen voor hun inzet.

Met verwijzing naar hetgeen ik in mijn eindejaarsbrief van 18 december jl. aan al onze vrijwilligers persoonlijk heb geschreven, kunnen we gevoeglijk concluderen dat óók in de toekomst, en méér nog dan nu het geval is , voor elke vereniging zal gelden:  

“Dat de vrijwilliger de kurk zal zijn waarop een vereniging drijft“. “Zónder vrijwilligers géén bestaansrecht“ is dan ook een kreet die binnen het verenigingsleven steeds meer gehoord wordt en opgeld doet. Vandaar dat het bij veel andere sporten, zoals bijv. bij hockey en tennis, reeds heel gewoon en geaccepteerd is dat elk lid van de vereniging verplicht is om jaarlijks een nader te bepalen aantal uren vrijwilligerswerk te verrichten. Bij weigering staat daar als strafmaat een individuele  contributieverhoging van bijv. €.50,- tegenover . 

Hoewel dit binnen het Amateurvoetbal op brede schaal zeker nog niet het geval is, is de vraag: “Of verplicht vrijwilligerswerk in de toekomst wellicht tóch de norm zal gaan worden?“, bij vele verenigingen nu al een punt van overweging.

Als V.V. GOES prijzen wij ons echter gelukkig dat we op dit moment nog steeds kunnen beschikken over een zodanige groep vrijwilligers dat dit heikele onderwerp voor ons wél een punt van aandacht is, doch zeker nog niet urgent . 

Al dient wel gezegd dat er inmiddels op enkele plaatsen binnen onze vereniging behoefte ontstaat aan enige versterking. Wij hopen dat deze plaatsen in de loop van dit nieuwe jaar, uiteraard weer op vrijwillige basis, zullen worden ingevuld.

Dames en heren,

Tijdens bijeenkomsten als deze, aan het begin van weer een nieuw jaar,is het veelal eveneens te doen gebruikelijk om: “Behalve  terug te blikken op het wel en wee van het Voorbije jaar, ook en vooral vooruit te kijken naar hetgeen het Nieuwe Jaar ons hopelijk brengen zal. 

Om doelstellingen te formuleren en wensen en verlangens te uiten, waarbij vaak niet geschroomd wordt om, in de euforie van het moment, de lat op een schier onbereikbare hoogte te leggen, met helaas achteraf vele  frustratie-gevoelens als gevolg“.

Beste mensen, 

Het moet gezegd: Ook wij hebben ons in het verleden in deze wel eens niet onbetuigd gelaten. In de wetenschap echter, en op grond van de ervaring, dat: “De praktijk van alle dag meestal weerbarstiger is dan de theorie“, en indachtig de spreekwoordelijke overwegingen dat: “De wens nogal eens de vader van de gedachte is“, en “De hoogte van de gewenste sprong niet altijd strookt met de lengte van de beschikbare stok“, zullen wij ons vandaag  aan het begin van 2017, al doende immers leert men, wat gereserveerder opstellen, willen wij vandaag meer voor zekerheid gaan, en zullen wij ons enkel beperken tot een paar belangrijke zaken, die hetzij al gerealiseerd zijn, hetzij waarvan wij overtuigd zijn dat deze, met een zeer grote mate van waarschijnlijkheid, vrijwel zeker in de loop van dit jaar gerealiseerd zullen worden, en waaraan wij op dit moment de laatste hand leggen .  

Zo zullen wij naar verwachting zeer binnenkort een ALV uitschrijven om onze gewijzigde Nieuwbouwplannen te presenteren en om daarvoor de goedkeuring van de leden te vragen. Wij zijn er van overtuigd dat we met de realisering van de 3e en laatste fase van het Gemeentelijk Masterplan Het Schenge, de afrondende fase waar ook wij onderdeel van uitmaken, alsmede met de realisering van onze eigen Nieuwbouw, voor de komende jaren zullen beschikken over een Eerste – c.q. Hoofdklasse waardige accommodatie. 

Op basis van de door ons ingediende pitch, heeft ING het Intensief Hoofdsponsorcontract met ons voor een periode van drie jaar verlengd. Dit betekent dat ING de komende drie jaar (sept. 2017 a.s./aug. 2020)  wederom als Hoofdsponsor van onze vereniging zal fungeren. De overeenkomst is gesloten en het contract ondertekend. Het moge duidelijk zijn dat wij, in een tijd van voortdurende onzekerheden op de sportsponsoring markt, uitermate tevreden zijn met deze deal. 

En waar onze hoofdtrainer John Karelse onlangs te kennen heeft gegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, hebben wij, het zal  U niet zijn ontgaan, als zijn opvolger aangetrokken dhr. Rogier Veenstra, de huidige trainer van Zeelandia Middelburg, recent nog, zowel door “de insiders“ binnen het Zeeuwse Voetbal, als door “de sportjournalistiek“, omschreven als: “Frontman en Kroonprins van een nieuwe generatie Zeeuwse trainers“, waarvan wij uiteraard hopen dat hij deze profetie bij ons ook waar gaat maken.

Beste mensen,

Het moet mij toch van het hart dat we, nu wij als V.V. GOES de visie van de heren van de schrijvende en de sprekende Zeeuwse sportpers eens delen en in positieve zin citeren, helaas een paar dagen later al, in een column in de PZC  moeten lezen dat hij, de columnist, op grond van o.i. vreemdsoortig  geformuleerde definities en o.i. slechte voorbeelden,  voorstelt om Rogier Veenstra met onmiddellijke ingang, nu hij kennelijk de nieuwe Hoofdtrainer van  GOES wordt en niet aan de slag gaat bij een andere vereniging!, dit predicaat per direct weer te ontnemen. Ik vraag mij in gemoede af, of aan dit voorstel, niet een andere oneigenlijke reden ten grondslag ligt?    

Heren Stafleden en Heren Spelers van de 1e Selectie, Bestuur, Technische Commissie en B.C.G., hebben na de degradatie uit de Hoofdklasse, steevast gecommuniceerd dat het onze sportieve doelstelling is om “zo snel mogelijk“ terug te keren naar de Hoofdklasse en daarin uit te groeien tot een stabiele factor.

Laat er geen misverstand over bestaan .

“Zo snel mogelijk“ is wat ons betreft “Zo snel mogelijk“, en betekent concreet op dit moment: “Dit seizoen o.l.v. trainer John Karelse en zijn Staf“. Lukt het dit jaar niet dan zal de optie “Zo snel mogelijk“ uiteraard verschoven dienen te worden naar het volgende seizoen. Bespiegelingen in deze over eventuele andere scenario’s zijn wat ons betreft niet aan de orde.

Dames en heren, 

Nieuwbouw, Hoofdsponsorschap en Hoofdtrainer, o.i. voorwaar geen peanuts. Aan alle overige zaken zullen we als Bestuur, samen met allen die mede verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van - en voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging, zoals daar m.n. zijn de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Business Club Goes en de  Commissie Beheer Clubgebouw, in goed onderling overleg de vereiste aandacht en zorg besteden, indachtig de slogan waar  “G.O.E.S.”, voor staat: “Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk“ .  

Ik wens iedereen daartoe veel wijsheid, veel inzet en veel daadkracht toe. 

8 januari 2017.

Henk H.M. Zwartelé .

Voorzitter V.V. GOES .

Pupil van de week

  Melvin van Bloppoel

ING

© Copyright VV GOES 2015

Website door: Universe Media Logo Universe Media