• Woensdagavond 10 maart 2021 wordt de Algemene Ledenvergadering van de v.v. G.O.E.S. gehouden. Dit zal, gezien het Coronavirus, digitaal plaatsvinden. 
  De leden, die zich hebben opgegeven voor deelname aan deze (digitale)vergadering, zijn inmiddels in het bezit van de agenda. Voor de leden die zich niet hebben opgegeven volgt hier de agenda met de te behandelen onderwerpen.

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. G.O.E.S.
  1 Opening door waarnemend voorzitter
  2 Vaststelling agenda
  3 Mededelingen en ingekomen stukken
  4 Corona en de gevolgen voor v.v. G.O.E.S.
  5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2019
  6 Statutenwijziging
  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordig is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig is, wordt binnen 4 (vier) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit ka worden genomen, mits een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.  
  7 Financieel jaarverslag 2019/2020
  8 Verslag Kascommissie
  9 Verkiezing leden kascommissie
  10 Vaststellen begroting seizoen 2020/2021
  11 Stand van zaken Senioren
  12 Stand van zaken Jeugdopleiding v.v. G.O.E.S.
  13 Stand van zaken bestuur en verkiezing bestuursleden
  John Vette, pakt na zijn ziekte zijn taak weer op in de functie van bestuurslid Technische Zaken      

  Voordracht door het bestuur: 
  Peter ter Bruggen, met als portefeuille jeugdzaken.
  Francois Verrijzer, functie adviserend bestuurslid / zaterdagafdeling.  
  Een stemming over personen, dient schriftelijk gedaan te worden.
  Tijdens een digitale vergadering is dit lastig.
  Mocht één van de aangemelde leden bezwaren hebben tegen Peter of Francois, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris.   
  Wanneer wij geen bezwaren ontvangen gaan wij er van uit, dat u het eens bent met onze voordracht.
  Aftredend en niet herkiesbaar Hugo Barends.
  Aftredend en niet herkiesbaar André de Koning, i.v.m. corona en het daardoor niet tijdig 
  kunnen vinden van een vervanger een jaar langer door gegaan dan aangekondigd. 
  14 Rondvraag                
  15 Sluiting