• Beste Leden 

  Op maandag 17 juni 2024 om 19:30 uur vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats. 
  In deze extra Algemene Ledenvergadering wordt een wijziging van de statuten voorgesteld om te voldoen aan de voorwaarden van de KNVB 

  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering warin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 (vier) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeachte het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van teminste twee derden van de uitgebrsachte stemmen. 

  Deze tweede extra Alegemene Ledenvergadering is op woensdag 19 juni 2024 om 19:30 uur 

  Reserveer deze datums alvast in uw agenda. 

  Agenda: 
  1. Opening door de waarnemend voorzitter. 
  2. Opnemen in de statuten: Indien het aantal bestuursleden beneden 3 (drie) is gedaald in verband met belet of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld 
  3. Rondvraag 
  4. Sluiting 

  Wij hopen op een hoge opkomst. 
  Mocht u verhinderd zijn laat het even weten. 

  Met vriendelijke groet, 

  Bestuur v.v. G.O.E.S.