• Beste Leden, 

  Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op maandag 27 november 2023 aanvang 19:30 uur in ons clubgebouw. 

  Onderstaand de agenda. 

  Wij hopen op een hoge opkomst. 

  Mocht u verhinderd zijn laat het even weten. 

  Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 27 november 2023 

  1 Opening door waarnemend voorzitter 

  2 Vaststelling agenda 

  3 Mededelingen en ingekomen stukken 

  4 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2022 

  5 Financieel jaarverslag 2022/2023 

  6 Verslag Kascommissie 

  7 Verkiezing leden kascommissie 

  8 Vaststellen begroting seizoen 2022/2023 

  9 Stand van zaken Senioren 

  10 Stand van zaken Jeugdopleiding 

  11 Stand van zaken bestuur / Organigram en Bestuurssamenstelling 

  12 Bestuur verkiezing 

  Voordracht door het bestuur 

  Peter de Punder, als bestuurslid 

  Aftredend en herkiesbaar Frank de Bie 

  13 Zonnepanelen 

  14 Verbouwing kantine en keuken 

  15 Rondvraag 

  16 Sluiting 


  De stukken zijn op de ledenvergadering aanwezig. 

  Bestuur v.v. G.O.E.S.